Òrgans socials i de govern

L'Assemblea general

L’Assemblea general és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social. Està constituïda pels socis degudament reunits. Els acords presos per l’Assemblea general obliguen tots els socis.

Tipus d’assemblea

  • Assemblees generals ordinàries: es convoquen dos cops a l’any (el juny i el desembre). Les funcions principals són examinar la gestió efectuada pel Consell Rector; aprovar, si s’escau, els pressupostos generals de la cooperativa, els comptes i balanços, acordar la distribució d’excedents i possibles pèrdues i decidir sobre els plans de gestió en exercicis successius.
  • Assemblees extraordinàries: totes les assemblees que no s’emmarquin dins dels àmbits de l’anterior apartat es consideraran extraordinàries.

Consell Rector de la Cooperativa

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la Societat i té competència per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea general. El president/a té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació unitària de la Societat Cooperativa i la presidència dels seus òrgans.
Es reuneix periòdicament, aproximadament almenys cada dos mesos, segons el desenvolupament de les activitats del centre i les necessitats que es generen al llarg del curs.

El Consell Rector es composa amb un mínim de 12 membres i un màxim de 15, elegits tots ells entre els socis de la Cooperativa en votació per l’Assemblea general. Els càrrecs, que tindran una durada de dos anys, seran: president/a; vicepresident/a; secretari/a (opcional vicesecretari/a); tresorer/a (opcional vicetresorer/a), i vocals.

La seva distribució correspondrà al Consell Rector.

Consell Escolar de l'Escola Lys

El Consell Escolar de l’Escola Lys és l’òrgan de decisió en el qual es troben representats els diversos sectors de la comunitat educativa: de l’equip directiu, de la titularitat de la cooperativa, dels professors, dels pares i mares, del personal no docent. Es reuneix periòdicament, aproximadament cada dos mesos, segons el desenvolupament de les activitats del centre i les necessitats que es generen al llarg del curs.